Upravni odbor Kluba 5 - Slovenskega kluba za špice in pratipske pse je na korespondenčni seji dne 15.6.2012 sprejel

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE KLUBA 5

SLOVENSKEGA KLUBA ZA ŠPICE IN PRATIPSKE PSE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravilnik ureja volitve predsednika, članov upravnega odbora (3 člani), nadzornega odbora (3 člani) ter disciplinske komisije (3 člani in 1 nadomestni član) Kluba 5 (v nadaljevanju organi Kluba 5).

 

II. VOLILNA PRAVICA

 1. člen

 Pravico voliti imajo redni člani Kluba 5.

 častni člani, ki niso hkrati tudi redni člani Kluba 5, nimajo volilne pravice.

 

 1. člen

 Volilcu mora biti zagotovljena svoboda in tajnost glasovanja.

 Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.

 

III. RAZPIS VOLITEV

 1. člen

 Volitve v organe Kluba 5 so redne in nadomestne.

 

 1. člen

Od dneva razpisa rednih volitev do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 14 dni.

 Razpis volitev se objavi na spletni strani Kluba 5.

 Ob razpisu volitev se določita tudi kraj in čas volitev.

 

III. VOLILNA KOMISIJA

 1. člen

 Volilno komisijo imenuje upravni odbor Kluba 5. člani komisije so lahko samo polnoletni člani Kluba 5. 

Sestavljajo jo trije člani, ki med seboj izvolijo predsednika.

 član volilne komisije ne more kandidirati za mesto predsednika ali člana nadzornega odbora , upravnega odbora ali disciplinske komisije Kluba 5.

 7.      člen

 Volitve v organe Kluba 5 vodi in izvaja volilna komisija.

 Naloge volilne komisije so:

 • skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega pravilnika;
 • predpiše obrazce, potrebne za izvrševanje tega pravilnika;
 • odpira prispele kandidature in ugotavlja, njihovo skladnost z zahtevami;
 • organizira in vodi uradno predstavitev kandidatov;
 • skrbi za sestavo in točnost volilnega imenika;
 • ugotavlja in objavlja izide volitev;
 • vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
 • piše zapisnik o volitvah;
 • skrbi za red in mir na volitvah;
 • opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik.

 

 1. člen

člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno, odgovorno in na podlagi zakona, statuta in tega pravilnika, neodvisno od kakršnihkoli navodil.

 Volilna komisija je sklepčna, če so prisotna vsaj dva člana komisije. Volilna komisija odloča, če sta soglasna vsaj dva člana.

 

IV.               KANDIDIRANJE

 1. člen

 Za predstavnika v organih Kluba 5 lahko kandidirajo vsi polnoletni člani Kluba 5.

 član lahko kandidira za člana več organov pod pogojem, da na kandidacijskem obrazcu označi vrstni red organov, za člana katerih kandidira. S takšno izpolnitvijo obrazca soglaša, da volilna komisija njegovo kandidaturo upošteva pri sestavi kandidatne liste za organ, za katerega je prispelo manj popolnih prijav kot je število voljenih predstavnikov.

 V primeru, če je kandidatov za člane organov dovolj, se člana, ki kandidira za članstvo v več organih, navede na kandidatni listi za funkcijo, ki jo je označil za prvo.

 član je lahko izvoljen le v en organ, razen predsednika Kluba 5, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

 

 1. člen

 Kandidati morajo v celoti izpolniti obrazec za kandidiranje, ki ga predpiše volilna komisija. Kandidacijski obrazec mora biti na voljo na sedežu in spletni strani Kluba 5 za redne volitve najmanj 14 dni pred volitvami, za izredne pa naslednji dan po imenovanju volilne komisije.

Obrazec mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:

 • ime in priimek;
 • datum in kraj rojstva;
 • točen naslov;
 • telefonska številka in e- naslov;
 • mesto za katerega kandidira;
 • lastnoročni podpis kandidata.

 11.  člen

 Kandidatura mora biti vložena pisno najkasneje 7 dni pred volitvami. V primeru, če v tem roku ni vloženih dovolj kandidatur za popolni sestav posameznega organa Kluba 5, se lahko izjemoma vloži kandidaturo za članstvo v teh organih najkasneje do ure pred začetkom volitev.

 Kandidature se lahko pošljejo priporočeno ali se vročijo osebno na sedež Kluba 5. Kandidature morajo biti v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti jasno označeno: "KANDIDATURA- NE ODPIRAJ" oziroma se v primeru iz drugega stavka prvega odstavka tega člena izročijo volilni komisiji na samem volišču. 

 1. člen

 Kandidature se odpirajo na seji volilne komisije Kluba 5, ki je sklicana takoj po poteku roka za vložitev kandidatur. Volilna komisija pri tem preveri skladnost kandidature s pravilnikom. 

V primeru, da je kandidatov za člane posameznih organov več kot pa se jih lahko izvoli, volilna komisija izvede žrebanje o vrstnem redu kandidatov na kandidatni listi za posamezen organ.

 

 1. člen

Prepozne kandidature se zavržejo.

Kandidate, katerih kandidature ne vsebujejo podatkov iz 10. člena tega pravilnika, volilna komisija nemudoma pozove, naj dopolnijo kandidaturo. Če kandidat kandidature ne dopolni, jo volilna komisija kot nepopolno zavrže.

 

V.                  GLASOVANJE

 1. člen

Pred volitvami volilna komisija pripravi volilni imenik.

Volilna komisija pripravi volilno skrinjico, ki mora zagotavljati tajnost glasovanja in izida vse do konca volitev.

 

 1. člen

Na podlagi vloženih popolnih kandidatur volilna komisija pripravi kandidatno listo za posamezen organ in jo razobesi na volišču. Kandidatna lista mora o kandidatih vsebovati podatke iz prve alineje 10. člena.

 1. člen

Volilec glasuje osebno na volišč pri čemer volilni komisiji najprej pove svoje ime in priimek ter se izkaže z identifikacijskim dokumentom. Vsak član ima samo en glas.

Predsednik ali član volilne komisije ugotovi istovetnost volilca, obkroži zaporedno številko pred imenom volivca v volilnem imeniku, kamor se le-ta tudi podpiše, in mu izroči glasovnico.

 1. člen

Glasovanje o kandidatih se opravi z glasovnico. Kandidati imajo na glasovnici enako zaporedno številko kot na kandidatni listi.

Glasovnica za volitve v organe Kluba 5 vsebuje:

 • oznako, da gre za volitve v organe Kuba 5;
 • naziv organa, v katerega se opravljajo volitve;
 • število članov, ki se volijo;
 • ime in priimek kandidatov za posamezen organ in njihovo zaporedno številko;
 • navodilo o glasovanju;
 • originalni žig Kluba 5.

 

 1. člen

Glasuje se tako, da volilec obkroži ime posameznega kandidata ali zaporedne številke pred njegovim imenom.  Volilec lahko obkroži največ  imen, kolikor članov za posamezen organ se voli.

Ko volilec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča.

 

VI.               UGOTAVLJANJE IZIDA

 

 1. člen

Izid volitev ugotavlja volilna komisija. Po poteku glasovanja odpre volilno skrinjico, prešteje glasove in javno objavi rezultate.

 

 1. člen

Glasovnica je veljavna tudi, če je volivec glasoval na drugačen način  kot to določa ta pravilnik, pa je iz nje nedvoumno razvidno, za katerega kandidata ali kandidate je glasoval.

V celoti neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, za katerega kandidata ali kandidate je volivec glasoval ali če je glasoval za več kandidatov kot se jih za posamezen organ voli, je neveljavna.

 

 1. člen

V posamezen organ so izvoljeni tisti kandidati, ki so bili zanj na kandidatni listi in so dobili največ glasov.

 1.  

V primeru, da ima več kandidatov za člana posameznega organa enako število glasov, se izvedejo ponovne volitve samo glede teh kandidatov. Čas in kraj določi volilna komisija. Ponovne volitve se lahko izvedejo tudi isti dan po objavi delnih rezultatov.

V primeru, da ima več kandidatov tudi po ponovnih volitvah enako število glasov, volilna komisija člana izžreba. Žrebanje izvede volilna komisija tako, da v neprozorno vrečko vloži lističe z imeni kandidatov, ki imajo enako število glasov in predsednik volilne komisije nato izvleče listek z imenom kandidata 

Za ponovne volitve se smiselno upoštevajo določbe, ki veljajo za redne volitve, razen tistih, ki so drugače urejene v tem  členu.

 1.  

Pritožbe zoper potek glasovanja ali ugotavljanje izida volitev obravnava Disciplinska komisija iz prejšnjega mandata.

 

VII. SANKCIJE

24. člen

Volilna komisija lahko izloči  kandidata:

 • ki agitira v prostorih voliščna dan volitev;
 • ki na dan volitev v prostorih volitev moti red in se na poziv volilne komisije ne odstrani iz volišč
 • ki pride na volišče z orožjem ali drugim nevarnim orodjem;
 • ki prisili ali podkupi druge člane, da volijo zanj.

 

VIII.          KONČNA DOLOČBA

 1.  

Ta pravilnik veljati naslednji dan po sprejetju.  Objavljen je na spletni strani Kluba 5.

 Predsednik Kluba 5

Andrej Kočar