STATUT KLUBA 5

 

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2; Ur. L RS št. 64/2011) je skupščina Kluba 5 - slovenskega kluba za špice in pratipske pse dne 23.6.2012 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta Kluba 5 in naslednje prečiščo besedilo 

 

STATUT KLUBA 5

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

KLUB 5 - SLOVENSKI KLUB ZA ŠPICE IN PRATIPSKE PSE (v nadaljevanju Klub 5) je strokovna in športna organizacija, v katero se prostovoljno združujejo člani z namenom, da organizirano in strokovno opravljajo kinološke dejavnosti, ki jih določa ta statut, zlasti uresničevanja ciljev in nalog s področja vzgoje in izobraževanja na področju kinologije, varstva živali, športa ter zdravja in kvalitete pasemskih psov skupine FCI V.

Skrajšano ime društva je Klub 5.

2. člen

Klub 5 je pravna oseba zasebnega prava in je vpisan v register društev Upravni enoti Škofja Loka.

Sedež Kluba 5 je v Formah.

3. člen

Klub 5 ima zaščitni znak, ki je okrogle oblike s stiliziranimi obrisi treh psov v sredini, okoli katerih je polkrožni napis "Slovenski klub za špice in pratipske pse", pod njimi pa napis "KLUB 5" ter "KZS - FCI"

4. člen 

Klub 5 ima svoj žig, ki je okrogle oblike in vsebuje zaščitni znak Kluba 5. žig je modre ali črne barve in je lahko oštevilčen. 

5. člen

Klub 5 je član Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju: KZS). 

Klub 5 se lahko povezuje s sorodnimi društvi v Republiki Sloveniji v zveze društev.  

Klub 5 lahko samostojno sodeluje ali se poveže tudi s sorodnimi mednarodnimi ali tujimi organizacijami ali klubi, ki imajo podobne namene in cilje, vendar le pod pogojem, da tak klub ali zveza nima dejavnosti, nasprotnih interesom Slovenije. 

6. člen 

člani Kluba 5 uresničujejo svoje pravice in obveznosti na zborih članov (v nadaljevanju: skupščina), sejah upravnega odbora, nadzornega odbora ter v sekcijah Kluba 5. 

V zvezah društev uresničujejo člani Kluba svoje pravice in obveznosti preko delegatov ter s sodelovanjem v organih zveze društev. Delegate določi upravni odbor Kluba 5. 

7. člen 

Delo Kluba 5 in njegovih organov je javno. 

Klub 5 o svojem delovanju obvešča širšo in ožjo javnost:

 • preko svoje spletne strani,
 • z informiranjem članstva v neposrednih stikih,
 • z razpošiljanjem vabil in zapisnikov,
 • tako, da so seje organov Kluba 5 javne, da lahko organizira tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresirane javnosti, društev, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja,
 • z objavljanjem zapisnikov, sklepov, obvestil, vabil in drugih informacij v glasilu Kinološke zveze Slovenije,
 • preko drugih sredstev javnega obveščaja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij  je odgovoren predsednik Kluba 5.   

II.   NAMEN IN CILJI 

8. člen 

Namen Kluba 5 je širiti kinološko kulturo ter koordinirati in usmerjati kinološko dejavnost članov, skrbeti za vzgojo in izobraževanje svojih članov in širše skupnosti in se zavzemati za zdravje in kvaliteto pasemskih psov skupine FCI V.

 9. člen

Za zagotavljanje namena iz prejšnjega člena Klub 5 zlasti:

 • vodi evidenco članov Kluba 5,
 • spremlja vzrejo psov skupine FCI V z organiziranjem vzrejnih pregledov,  analiziranjem vzrejnih kombinacij z namenom doseganja vse boljše kakovosti zunanjosti in značaja psov skupine FCI V,
 • vzgaja in izobražuje na področju ravnanja z živalmi, zlasti psi,
 • svetuje vzrediteljem in lastnikom psov skupine FCI V pri nakupu, vzgoji in prehrani psov ter pri odločanju o vzrejnih kombinacijah,
 • strokovno pomaga svojim članom,
 • na podlagi sklepa strokovne komisije KZS organizira vzrejne preglede in druge kinološke prireditve - ocenjevanja zunanjosti, razstav, nastopov, strokovnih in družabnih srečanj,
 • na podlagi sklepa strokovne komisije KZS izdaja vzrejne knjižice in vzrejna dovoljenja lastnikom psov skupine FCI V,
 • vodi strokovne evidence in analize v zvezi s psi skupine FCI V,
 • skrbi za strokovni razvoj vzrediteljev psov skupine FCI V,
 • izdaja mnenja o strokovni usposobljenosti kandidatov za sodniške pripravnike,
 • vzdržuje stalni stik s spremembami standardov psov skupine FCI V,
 • publicira strokovne članke, navodila in drugo kinološko literaturo,
 • prizadeva za zaščito živali,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti Kluba 5.

10. člen

Klub 5 lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost za organizacijo kinoloških prireditev in druge storitve kinološke dejavnosti.

Pridobitne dejavnosti  Kluba 5 so:

šifra dejavnosti:       naziv dejavnosti:

N 82.300                 organiziranje razstav, sejmov, srečanj

-      organiziranje mednarodnih, državnih in specialnih razstav psov, organiziranje sejmov opreme za pse, organiziranje predavanj, organiziranje sreanj lastnikov in ljubiteljev psov

R 93.110                 obratovanje športnih objektov

-      obratovanje športnih objektov-poligonov namenjenih šolanju in tekmovanjem psov (Agility, Rally Obidience, Coursing)

R 93.190                 druge športne dejavnosti

-      Agility, Rally Obidience, Coursing

S 96.090                dresura hišnih živali

N 80.100                dresiranje psov čuvajev

G 46.190                 nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

-      prodaja izdelkov za hišne živali (hrana za hišne živali, oprema za vleko psov, kozmetika za hišne živali, povodci, ovratnice, druga oprema)

J  58.190                drugo založništvo

-      zalošništvo kinološke literature

M 70.220                drugo podjetniško in poslovno svetovanje

-      svetovanje pri organizaciji in izvedbi kinoloških prireditev

M 74.900                drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

-      strokovna in tehnična pomoč pri izvedbi kinoloških prireditev drugim organizatorjem

11. člen

Za doseganje namena in ciljev lahko Klub 5 ustanovi gospodarsko družbo.

Skupščina lahko opravljanje pridobitne dejavnosti poveri tudi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. 

III.  ČLANSTVO

12.    člen

 

Klub 5 ima redne in častne člane. Članstvo v Klubu 5 je prostovoljno.

Redni član Kluba 5 lahko postane vsaka fizična oseba, ki je vzreditelj, lastnik, strokovnjak ali ljubitelj psov in ima veselje do delovanja v Klubu 5 in ki s podpisom pristopne izjave izrazi voljo postati član Kluba 5. S tem se tudi obveže, da bo deloval v skladu s statutom in drugimi predpisi kluba 5 in plačeval članarino. Članarina se plačuje za tekoče leto najkasneje do meseca marca.

V primerih, ko želi član Kluba 5 postati oseba, ki je predhodno krčila akte KZS in/ali so ji bile izrečene disciplinske in/ali druge kazni v drugih društvih s sorodno dejavnostjo, je tajnik Kluba 5 dolžan njeno vlogo za včlanitev posredovati v presojo upravnemu odboru. Ta ima pravico odreči možnost včlanitve taki osebi. V primeru zavrnitve včlanitve v Klub 5 se lahko prizadeta oseba pritoži na skupščino Kluba 5. Odločitev skupščine je dokončna. 

13.    člen 

Če se v Klub 5 včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiče pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, za osebo od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v Klub 5 podati pisno soglasje.

Mladoletni člani do dopolnjenega 15. leta starosti nimajo glasovalne pravice in ne morejo delovati v organih Kluba 5. Čas tega članstva se vračuna v kasnejše redno članstvo.

Mladoletni člani od dopolnjenega 15. leta starosti imajo aktivno volilno pravico, ne pa pasivne. 

14.  člen 

Naziv častnega člana Kluba 5 lahko dobi oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo Kluba 5. častne člane na predlog upravnega odbora imenuje skupščina Kluba 5.

častni član ne plačuje članarine.

častni član, ki ni hkrati tudi redni član Kluba 5, ne more delovati v organih in nima pravice odločanja.

 

 1. člen

Pravice rednih članov Kluba so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe Kluba 5,
 • da sodelujejo pri delu Kluba 5 in odločajo v organih Kluba 5,
 • da prisostvujejo delu organov Kluba 5, so informirani o delovanju Kluba 5 in imajo vpogled v dokumente Kluba 5,
 • da aktivno sodelujejo v vseh organih, v katere so izvoljeni,
 • da so vključeni v delovanje Kluba 5 bodisi z delovanjem v organih Kluba 5 bodisi z delovanjem v sekcijah Kluba 5 po Sloveniji,
 • da dajejo predloge organom Kluba 5,
 • da sodelujejo pri izdelavi programa Kluba 5 in so seznanjeni z njegovim poslovanjem ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
 • da zahtevajo in dobijo strokovno pomoč Kluba 5 pri vzreji in drugih kinoloških dejavnostih,
 • da nosijo znak Kluba 5 in imajo člansko izkaznico,
 • da prejmejo priznanja in nagrade za delo v Klubu 5.

 

 1. člen

Dolžnosti rednih članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov Kluba 5,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju namena in ciljev Kluba 5,
 • da vestno opravljajo funkcijo, za katero so bili izvoljeni,
 • da spoštujejo pravila ter druga navodila Kluba 5, predpise in navodila vzrejnih referentov in KZS,
 • da dajejo Klubu 5 informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • da posredujejo pripombe, stališča in mnenja o delu Kluba 5 in njegovih organov,
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše oz. nove člane Kluba 5,
 • da spoštujejo zakon in norme o zaščiti živali,
 • da varujejo ugled Kluba 5 s svojim delom in obnašanjem,
 • da skrbijo za dostojno predstavljanje slovenske kinologije na domačih in tujih kinoloških prireditvah,
 • da obveščajo tajnika Kluba o spremembi naslova prebivališča ali drugih podatkov, ki jih potrebuje Klub 5 za dobro delovanje,
 • da redno plačujejo članarino.

 

 1. člen

članstvo v Klubu 5 preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem delovanja Kluba 5.

 

 1. člen

 

član lahko prostovoljno izstopi iz članstva Kluba 5, če tajniku Kluba 5 pošlje pisno izjavo o izstopu.  

člana črta iz članstva Kluba 5 upravni odbor, če kljub opominu v 30-ih dneh po prejemu opomina ne plača članarine za tekoče leto.

O izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom.  

Člani, ki jim je prenehalo članstvo v Klubu 5 zaradi črtanja ali izključitve, so dolžni poravnati vse morebitne finančne in materialne obveznosti, ki jih imajo do Kluba 5 in do drugih kinoloških organizacij.

S prenehanjem članstva osebi prenehajo tudi vse funkcije in pravice v Klubu 5.

 

 1. člen

Član lahko uveljavlja pravice iz statuta samo, če ima plačano članarino za tekoče koledarsko leto.

 

 1. člen

Višino članarine in vpisnine določa skupščina Kluba 5. 

IV.   ORGANIZACIJA KLUBA

21.  člen

 Organi Kluba 5 so:

 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

 Skupščina

22.  člen

Skupščina je zbor članov in je najvišji organ Kluba 5, ki ga sestavljajo vsi člani. Skupščina voli druge organe Kluba 5. Glasovalno pravico imajo vsi člani Kluba 5, stari nad 15 let. 

23.  člen

Skupščina je lahko redna ali izredna.

Redno skupščino skliče upravni odbor praviloma enkrat letno, predvidoma aprila ali maja.

Izredno skupščino lahko skliče po potrebi predsednik Kluba 5 na podlagi  sklepa upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali pa jo skliče na zahtevo najmanj ene tretjine članov. V kolikor predsednik Kluba 5 ne skliče izredne skupščine v roku 3 mesecev od sprejema sklepa upravnega odbora ali pisno postavljene zahteve nadzornega odbora ali ene tretjine članov, lahko izredno skupščino skliče tudi upravni odbor. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana.

Sklic skupščine s predloženim dnevnim redom mora biti javno objavljen najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine. Materiali za skupščino so na vpogled pri tajniku kluba 5 od dneva objave sklica do predzadnjega dne. 

Zasedanje skupščine je javno. 

24.  člen 

Pristojnosti skupščine so zlasti:

 • sprejema statut Kluba 5 ter odloča o njegovih spremembah ali dopolnitvah,
 • sprejema druge splošne akte,
 • na predlog upravnega odbora sprejema letne načrte dela Kluba 5,
 • potrjuje finančni načrt in finančno poročilo Kluba 5,
 • sprejema zaključni račun Kluba 5
 • sprejema in potrjuje poročilo upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • se seznanja s poročilom strokovne komisije,
 • voli in razrešuje predsednika Kluba 5, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • voli in razrešuje tajnika ter blagajnika,
 • določa višino letne članarine in pristopnine,
 • odloča o pritožbah zoper odločbe upravnega odbora in disciplinske komisije in nadzornega odbora
 • razpravlja in sklepa o drugih vprašanjih, za katera je pristojna po tem statutu in drugih listinah Kluba 5 in KZS,
 • odloča o vstopu Kluba 5 v druge zveze ali združenja ali o izstopu iz njih,
 • imenuje častne člane in častnega predsednika Kluba 5,
 • sklepa o nakupu in odtujitvi nepremičnin,
 • odloča o drugih zadevah, ki so v njeni pristojnosti.

25.  člen

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica vseh članov. Mladoletne člane do 15. leta starosti na skupščini zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15 minut, po preteku tega časa pa je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj tretjina vseh članov. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za 15 minut, po tem pa je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj  osem članov.

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

 če skupščina odloča o:

 • spremembi statuta ali o
 • prenehanju delovanja Kluba 5,

Potrebno je, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov.

 26.  člen 

Skupščino odpre in vodi predsednik Kluba 5. Skupščina na začetku izvoli če zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.

Skupščina po potrebi izvoli še delovne organe skupščine.

 27.  člen 

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in oba overovatelja zapisnika. Seznam prisotnih je priloga zapisnika.

 Upravni odbor 

28.  člen 

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine Kluba 5 in  opravlja organizacijske, strokovne, upravne, administrativne in gospodarsko-finančne aktivnosti Kluba 5 ter izvršuje sklepe skupščine, ter zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo delovno področje. Za svoje delo upravni odbor odgovarja skupščini Kluba 5.

 29.  člen

Upravni odbor Kluba 5 ima 5 članov. Sestavljajo ga predsednik Kluba 5, tajnik in 3 člani. Predsednik upravnega odbora je predsednik Kluba 5. Predsednik določi namestnika, ki ga nadomešča v času njegove odsotnosti. 

Člane upravnega odbora voli skupščina za dobo 4 (štirih) let z možnostjo  ponovne izvolitve.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov upravnega odbora ali nadzornega odbora, praviloma pa enkrat na pol leta. Na sejo upravnega odbora se vabita tudi predsednik nadzornega odbora in predsednik strokovne komisije za pse skupine FCI V.

Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.

Glasovanje je praviloma javno, razen če upravni odbor pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače. 

30.  člen 

Pristojnosti upravnega odbora so:

 • pripravlja gradivo za skupščino,
 • sklicuje skupščino,
 • izvršuje sklepe skupščine,
 • pripravlja letne načrte Kluba 5 ter poročila o delu,
 • pripravlja predloge za organizacijske in strokovne akte Kluba 5,
 • spremlja ter poroča o finančnem poslovanju Kluba 5,
 • sprejema letni načrt prireditev in ga usklajuje z drugimi člani KZS,
 • skrbi za vodenje vseh potrebnih evidenc o članstvu in psih,
 • imenuje delegate za skupščino KZS,
 • imenuje volilno komisijo,
 • imenuje po potrebi stalne in občasne komisije,
 • skrbi za dviganje strokovne ravni članstva,
 • predlaga KZS podelitev priznanj zaslužnim članom Kluba 5,
 • upravlja s premoženjem Kluba 5 in sklepa o nakupu ali odtujitvi premičnin,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom oziroma drugimi akti Kluba 5 ali sklepom skupščine.

 Nadzorni odbor

31.  člen

Nadzorni odbor je nadzorni organ skupščine, sestavljen iz treh članov, ki jih za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve izvoli skupščina. Za svoje delo je odgovoren skupščini Kluba 5.

Na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik Kluba 5, nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli svojega predsednika.

 Nadzorni odbor sklepa veljavno, če sta prisotna vsaj dva člana. Sklep je veljavno izglasovan, če zanj glasujeta vsaj dva člana.

 32.  člen

Naloge nadzornega odbora:

 • nadzoruje in pregleduje poslovanje organov Kluba 5,
 • nadzoruje zakonitost dela,
 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje Kluba 5,
 • predlaga ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.

O svojih ugotovitvah poda nadzorni odbor na skupščini Kluba 5 neodvisno pisno poročilo.

Nadzorni odbor lahko zahteva sklic izredne skupščine.

 33.  člen

člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora in drugih organov Kluba 5, so pa vabljeni na njihove seje brez pravice glasovanja in prejemajo zapisnike sej.

 Disciplinska komisija

34.  člen 

Disciplinska komisija je disciplinski organ Kluba 5. Za svoje delo je odgovorna skupščini.

 

Disciplinsko komisijo voli skupščina za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve in jo sestavljajo trije člani in en nadomestni član. Predsednik Kluba 5 skliče prvo, konstitutivno sejo disciplinske komisije, na kateri člani izmed sebe izvolijo predsednika komisije.  

 35.  člen

Disciplinska komisija obravnava disciplinske prekrške članov, vodi disciplinski postopek in izreka kazni po Pravilniku o disciplinski odgovornosti. 

Disciplinska komisija sklepa veljavno, če sta prisotna vsaj dva člana. Sklep je veljavno izglasovan, če zanj glasujeta vsaj dva člana.

 36.  člen

Disciplinski prekršek stori član Kluba 5, ki:

 • krši določbe statuta Kluba 5 ter drugih aktov Kluba 5,
 • huje šali ali kleveta druge člane Kluba 5,
 • s svojim delovanjem vnaša razdor med člane oziroma organe Kluba 5,
 • ne opravlja nalog in funkcij ali pa te opravlja nevestno in s svojim ravnanjem povzroča škodo Klubu 5,
 • ravna v nasprotju s splošno sprejetimi kinološkimi in etičnimi normami,
 • z neprimernim obnašanjem ustvarja nered in moti delo organov Kluba 5 ali klubskih prireditev,
 • stori dejanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled Kluba 5,
 • stori druga dejanja, ki jih kot disciplinski prekršek določa Pravilnik o disciplinski odgovornosti.

Način vodenja postopka, izrekanje disciplinskih ukrepov in druga določila v zvezi z izvedbo postopka določa Pravilnik o disciplinski odgovornosti Kluba 5, ki ga sprejme skupščina Kluba 5.

37.  člen

Disciplinska komisija lahko izreče članom Kluba 5 naslednje disciplinske ukrepe:

 • ustni opomin,
 • pisni opomin,
 • prepoved udeležbe na kinoloških prireditvah Kluba 5 za določeno obdobje,
 • prepoved izvrševanja funkcij v Klubu 5 za določeno obdobje,
 • trajna prepoved opravljanja funkcij v Klubu 5,
 • opomin pred izključitvijo ali izključitev iz članstva Kluba 5 za določeno obdobje in
 • trajna izključitev iz članstva Kluba 5.

 38. člen

Član se lahko zoper odločbo disciplinske komisije pisno pritoži v roku 30 dni po prejemu odločbe na skupščino Kluba 5, ki o zadevi dokončno odloča. Pritožbo član pošlje disciplinski komisiji, ki preda pritožbo z vso dokumentacijo predsedniku Kluba 5, ta pa jo uvrsti na dnevni red prvega zasedanja skupščine.

 Predsednik Kluba 5

39.  člen

Predsednik Kluba 5 zastopa in predstavlja Klub 5. Predsednika izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let z možnostjo  ponovne izvolitve. Na mesto predsednika Kluba lahko skupščina izvoli samo kinološko izobraženega in administrativno učinkovitega kandidata. Predsednik Kluba 5 je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. 

Predsednik je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in skupščini.

 40. člen

Predsednik zastopa Klub 5 v okviru svojih pooblastil neomejeno in jih lahko občasno ali stalno, z omejitvami ali brez, prenaša na druge člane upravnega odbora. Predsednik Kluba 5 skrbi za uspešno delovanje in uveljavljanje Kluba 5 tako v strokovnem kot v organizacijskem smislu.

Predsednik Kluba 5 je odgovoren za zakonito delo Kluba 5.

 

41.  člen

Naloge predsednika so:

 • predstavlja in zastopa Klub 5,
 • sklicuje seje upravnega odbora,
 • skrbi za izvajanje sklepov upravnega odbora,
 • skrbi za koordinacijo dela med organi Kluba 5 in drugimi člani,
 • skrbi za kontinuiteto delovanja Kluba 5,
 • operativno vodi Klub 5,
 • opravlja druge naloge, ki jih določi skupščina Kluba 5 ali upravni odbor.

 42.  člen 

Pogodbe in razpolaganja s premoženjem Kluba 5, ki niso del letnega načrta in katerih vrednost presega 1.000,00 EUR, mora pred sklenitvijo odobriti upravni odbor. 

43. člen

Klub 5 ima lahko tudi častnega predsednika. To lahko postane častni član, ki ima dolgoletne posebne zasluge za razvoj in uspešno delo Kluba 5 in ki je bil v preteklosti tudi njegov predsednik. Častnega predsednika na predlog upravnega odbora imenuje skupščina Kluba 5.

 

Častni predsednik lahko na podlagi pooblastila upravnega odbora častno zastopa Klub 5 brez drugih pooblastil in pristojnosti.

 Tajnik

44.  člen

Predsednik Kluba 5 takoj po svoji izvolitvi na skupščini predstavi kandidata za tajnika Kluba 5. Skupščina praviloma z javnim glasovanjem na isti seji izvoli tajnika Kluba 5 za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. V primeru, da skupščina ne potrdi predlaganega kandidata za tajnika Kluba 5, ga na predlog predsednika Kluba 5 imenuje upravni odbor.

Mandat tajnika v tem primeru traja do naslednje skupščine, ko mora predsednik skupščini ponovno predstaviti kandidata za tajnika Kluba 5 in ji predlagati njegovo izvolitev. V primeru izvolitve traja mandat tajnika do konca mandata predsednika Kluba 5.

 45.  člen

Naloge tajnika so:

 • skrb za korespondenco Kluba 5,
 • skrb za urejenost arhiva Kluba 5,
 • vodi spisek in kartoteko članov,
 • skrb za administrativne zadeve,
 • vodi zapisnike in korespondenco ter
 • druga dela po nalogu predsednika Kluba 5, upravnega odbora in skupščine.

Tajnik za svoje delo odgovarja predsedniku Kluba 5 in skupščini.

 Blagajnik

46.  člen

Predsednik Kluba 5 takoj po svoji izvolitvi na skupščini predstavi kandidata za blagajnika Kluba 5. Skupščina praviloma z javnim glasovanjem na isti seji izvoli blagajnika Kluba 5 za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. V primeru, da skupščina ne potrdi predlaganega kandidata za blagajnika Kluba 5, ga na predlog predsednika Kluba 5 imenuje upravni odbor.

Mandat blagajnika v tem primeru traja do naslednje skupščine, ko mora predsednik skupščini ponovno predstaviti kandidata za blagajnika Kluba 5 in ji predlagati njegovo izvolitev. V primeru izvolitve traja mandat blagajnika do konca mandata predsednika Kluba 5.

 47.  člen 

Naloge blagajnika so:

 • vodi finančno-materialnega poslovanje Kluba 5 v skladu z računovodskimi standardi za društva,
 • vodi blagajniške posle,
 • vodi ustrezno evidenco računov, nalogov in drugih finančno računovodskih listin,
 • pripravi letno poročilo o finančno-materialnem poslovanju Kluba 5,
 • oblikuje osnutek finančnega načrta za posamezno leto in ga najkasneje 15 dni pred skupščino dostavi predsedniku Kluba 5,
 • vodi inventarno knjigo z vrednostnimi postavkami,
 • poroča na sejah upravnega odbora o finančnem stanju društva,
 • opravlja druge naloge iz svojega področja po nalogu upravnega odbora in skupščine Kluba 5

Blagajnik je z vsebino zaključnega računa dolžan obvestiti nadzorni odbor in skupščino.

Blagajnik lahko po potrebi sodeluje s knjigovodskim strokovnjakom, v skladu z veljavno zakonodajo. Takšno sodelovanje mora potrditi upravni odbor.

48.  člen

Finančno poslovanje Kluba 5 je javno.

 VI.   VOLITVE

49.   člen

Volitve so lahko redne ali izredne, javne ali tajne. 

Praviloma so volitve za predsednika Kluba 5, treh članov upravnega odbora, treh članov nadzornega odbora ter treh članov in nadomestnega člana disciplinske komisije tajne, volitve tajnika in blagajnika pa javne.

Mandatna doba voljenih organov in funkcionarjev je 4 leta, razen v primerih iz drugega odstavka 44. člena in drugega odstavka 46. člena tega statuta.

Voli se lahko prisotne in odsotne člane. Odsotne člane se lahko voli le, če je na skupščini predloženo njihovo pisno soglasje.

Podrobno ureja volitve Pravilnik o volitvah v organe Kluba 5 - slovenskega kluba za špice in pratipske pse.

 VII.   MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE KLUBA

 50.  člen

Dohodki Kluba 5 so:

 • vpisnina in članarina,
 • dohodki od pridobitne dejavnosti,
 • javna sredstva,
 • sredstva KZS za izvajanje programa,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • prostovoljni prispevki članov,
 • drugi dohodki.

Če Klub 5 pri opravljanju pridobitne dejavnosti doseže presežek prihodkov nad odhodki, le tega uporabi za doseganje namenov in ciljev, zaradi katerih je bil ustanovljen. 

Klub 5 podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti vodi in izkazuje ločeno.

 

51.  člen 

Sponzorji in donatorji Kluba 5 so fizične ali pravne osebe, ki finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo Klubu 5.

Pravice in obveznosti sponzorja ter Kluba so določene s posebno pogodbo, ki jo v imenu Kluba 5 podpiše predsednik.  Sponzorsko pogodbo pred sklenitvijo potrdi upravni odbor.

52.  člen

Vse premoženje Kluba 5 mora biti ustrezno evidentirano v knjigovodskih listinah Kluba 5. S premoženjem Kluba 5 gospodari upravni odbor po načelih dobrega gospodarja. 

53.  člen

Finančno-materialno poslovanje Klub 5 opravlja v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, s katerim sta določena tudi način in oblika izkazovanja podatkov o premočenju in  poslovanju Kluba 5.

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme Klub 5, mora prikazovati resnično stanje o premočenju in poslovanju Kluba 5 in mora biti sestavljeno v skladu z računovodskim standardom za dručtva in s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju.

54.  člen

Klub 5 finančno posluje preko transakcijskega računa skladno s predpisi.

 55.  člen

Finančno dokumentacijo podpisuje predsednik Kluba 5 in blagajnik.

 VIII.   PRENEHANJE  KLUBA 5

56.  člen

Klub 5 preneha s svojim delovanjem v naslednjih primerih:

 • po sklepu skupščine,
 • po samem zakonu,
 • s spojitvijo z drugimi društvi ali klubi,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu ali klubu,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

Skupščina lahko sprejme sklep o prenehanju Kluba 5. Tak sklep je sprejet, če zanj glasuje najmanj 2/3 na skupščini navzočih članov.

Po samem zakonu preneha, če dejansko preneha delovati oziroma če je bilo v razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovan zaradi prekržka, ker je delil premoženje Kluba 5 med člane oziroma presežka prihodkov nad odhodki ni porabil za namene in cilje, določene v statutu. Prenehanje po samem zakonu ugotovi pristojni organ z odločbo.

V primerih iz prve ali druge alineje 1. odstavka tega člena pripade premoženje Kinološki zvezi Slovenije.

Skupščina lahko sprejme tudi sklep o spojitvi z drugimi klubi ali društvi ali pripojitvi k drugemu klubu ali društvu. Tak sklep je sprejet, če zanj glasuje najmanj 2/3 na seji prisotnih članov. V tem primeru se premoženje Kluba 5 prenese na klub, ki bi nastal s spojitvijo, oz. na klub, h kateremu bi se klub pripojil.

Klub 5 preneha delovati tudi, če se mu to prepove s sodno odločbo, ker njegova dejavnost meri na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrževanje kaznivih dejanj ali spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnost, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbuja k nasilju in vojni ali ker njegova izključna dejavnost postane pridobitna.

  IX.  PREHODNE IN  KONČNE DOLOČBE 

57. člen 

Ta statut velja od dne, ko ga je sprejela skupščina, uporablja pa se od dne, ko ga potrdi organ, pristojen za registracijo društev.

Statut je javno objavljen na spletni strani Kluba 5.   

58. člen 

Z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta prenehajo veljati določbe Statuta Kluba 5, sprejetega na skupščini dne 20.5.2004.

 V Radovljici, 23.6.2012

 

Predsednik Kluba 5:

ANDREJ KOČAR

 


info@slovenski-polarni.net.

Copyright © 1993-2014 Klub 5. All rights reserved.